APC Internet Rights Charter - Download

Fichier attachéTaille
Français75.91 Ko
English142.1 Ko
Español77.67 Ko
Bulgarian79.59 Ko
Bosnian-Serbian-Croatian136.02 Ko
Bengali1.12 Mo
Catalan365 Ko
Esperanto174.3 Ko
Hausa50.43 Ko
Khmer1.68 Mo
Macedonian169.28 Ko
Filipino113.64 Ko
Portuguese131.84 Ko
Romanian108.05 Ko
Russian81.37 Ko
Albanian155.06 Ko
Urdu2.54 Mo
Yoruba66.03 Ko
Hungarian47.71 Ko
No votes yet
By APC (APC)
, November 2006
Fichier attachéTaille
Français75.91 Ko
English142.1 Ko
Español77.67 Ko
Bulgarian79.59 Ko
Bosnian-Serbian-Croatian136.02 Ko
Bengali1.12 Mo
Catalan365 Ko
Esperanto174.3 Ko
Hausa50.43 Ko
Khmer1.68 Mo
Macedonian169.28 Ko
Filipino113.64 Ko
Portuguese131.84 Ko
Romanian108.05 Ko
Russian81.37 Ko
Albanian155.06 Ko
Urdu2.54 Mo
Yoruba66.03 Ko
Hungarian47.71 Ko

Connexion